Μενού Κλείσιμο

Οργανωτική Αναβάθμιση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Δήμου

Με νέα φιλοσοφία διοίκησης θα καταρτισθεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τετραετίας, θα αυξηθεί η αποδοτικότητα του προσωπικού του δήμου, θα δοθούν όλες οι πιθανές ευκαιρίες για την αναβάθμιση των προσόντων των υπαλλήλων μέσα από ειδικά προγράμματα/σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης. Μέσω της αξιολόγησης θα επιδιωχθεί αναβάθμιση του status και της οικονομικής κατάστασης των υπαλλήλων.

Μέσα από τον Συμμετοχικό Προγραμματισμό οι πολίτες θα παρακολουθούν την εξέλιξη του Προϋπολογισμού του Δήμου ώστε να υλοποιούνται έγκαιρα όλοι οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος που για πρώτη φορά θα καταρτισθεί με συμμετοχικές διαδικασίες.